Rośliny to organizmy samożywne, które w procesie fotosyntezy tworzą materię organiczną pobierając z powietrza CO2, O, H2O, wykorzystując energię słoneczną.
Na wytworzenie 1 kg suchej masy rośliny zużywają setki litrów wody. 94 – 99% masy roślin to węgiel i tlen a 1- 6% to makro składniki (N, P, K, Mg, Ca) i mikroskładniki ( B, Mg, Fe) pobierane z gleby.
Materia organiczna czyli resztki roślinne tj. obornik, gnojowica, kompost, nawozy zielone, w glebie ulegają rozkładowi przez organizmy glebowe (bakterie, grzyby). Proces ten nazywany mineralizacją a jej produktem jest próchnica która gwarantuje wysoką urodzajność gleb (zawiera bowiem podstawowe składniki pokarmowe N, P, K, Mg, Ca). Próchnica zwiększa chłonność gleby ma bowiem zdolność zatrzymywania składników pokarmowych dla roślin i wody. Podobną zdolność zatrzymywania składników odżywczych dla roślin mają cząstki gliniaste gleby tworząc z próchnicą kompleks glino- próchniczy.
Kompleks glino- próchniczy przyczynia się też do tworzenia gruzełkowatej gleby poprawiając jej właściwości fizyko- chemiczne.
Bakterie glebowe intensywnie rozwijają się w glebach o dobrych warunkach wodno- powietrznych, rozkładają materię organiczną i uruchamiają składniki pokarmowe dotąd niedostępne dla roślin, potrafią gromadzić azot z powietrza i uwalniać go ze związków niedostępnych dla roślin.
W 1 kg żyznej gleby znajdują się od 0,5 do 5 miliardów różnych drobnoustrojów. Oblicza się że bakterie które znajdują się w glebie na obszarze 1 ha mogą ważyć od 3 do 20 ton. Drobnoustroje najliczniej występują w górnej warstwie uprawnej gleby a największe ich zagęszczenie jest wokół korzeni roślin. Ta wiedza stała się podstawą stworzenia przez Marcela Mezy nowej metody odżywiania roślin. Marcel Mezy opracował produkt zawierający kompleks mikroorganizmów mających zdolność bardzo szybkiego rozkładu– mineralizacji wszelkiej materii organicznej na próchnicę. Ten produkt to Bacteriosol, stosowany na glebę i Bacteriolit stosowany na obornik, gnojowicę lub pryzmę kompostową.
Poniższe plansze stworzono dla zobrazowania działania tych produktów.

Plansza przedstawiająca aktywność bakterii glebowych bez nawożenia przedstawia działanie mikroorganizmów glebowych, głównie bakterii, na materię organiczną znajdująca się w glebie.
Ponieważ flora bakteryjna naszych gleb nie jest zbyt bogata to i wykorzystanie materii organicznej jest dość ograniczone. Efektem tego zawartość próchnicy jest niewielka a kompleks glino- próchniczy słabo rozwinięty i mało pojemny. Wykorzystanie minerałów ze skały macierzystej gleby też jest niewielkie a część elementów rozpuszczalnych składników odżywczych jest wypłukiwana poza zasięg korzeni roślin. Ryzosfera strefy korzeniowej też jest słabo rozwinięta, rośliny rozwijają się źle i wymagają wsparcia poprzez nawożenie.

Plansza przedstawiająca aktywność bakterii glebowych z nawożeniem mineralnym również wykazuje, że działanie mikroorganizmów glebowych, kompleksu glino- próchniczego i mikroorganizmów strefy korzeniowej nie zmieniło się i jest podobne jak w planszy bez nawożenia. Wprowadzone nawozy mineralne nie zwiększyły działania flory bakteryjnej ani wykorzystania materii organicznej gleby. Wprowadzone nawozy spowodowały bujniejszy rozwój roślin, ale te rośliny są słabe, często odbarwione na skutek zachwiania równowagi pomiędzy makro i mikroelementami, są podatniejsze na wyleganie spowodowane nadmiarem azotu, bardziej podatne na choroby i działanie szkodników gdyż wybujałe rośliny są bardziej atakowane.
Nawozy mineralne są tylko częściowo wychwytywane przez korzenie roślin i słabo chłonny kompleks glino- próchniczy. Duża część składników zostaje wypłukana poza zasięg korzeni, a część tych składników przechodzi w formy niedostępne dla roślin. Występuje też niebezpieczeństwo nagromadzenia się w roślinach szkodliwych azotanów i azotynów co zmniejsza wartość, a nawet jest szkodliwe spożywanie tych roślin, owoców, warzyw.

Plansza przedstawiająca aktywność bakterii glebowych z zastosowaniem Bacteriosolu lub Bacteriolitu przedstawia nam efekt działania kompleksu mikroorganizmów wprowadzanych do gleby w Bacteriosilu i Bacteriolicie. Obserwujemy, że w glebie wyraźnie zwiększyła się ilość próchnicy, zwiększył się kompleks glino- próchniczy gleby na skutek intensywnego działania bakterii na masę organiczną.
Stwierdzono 10-cio krotnie większą chłonność wody i 5-cio krotne zwiększenie sorpcji składników pokarmowych w formie przyswajalnej przez korzenie roślin. Dobrze rozwinięty kompleks glino- próchniczy działa w glebie jak gąbka.
Zaobserwowano również zwiększenie ilości mikroorganizmów strefy korzeniowej oraz intensywniejszy rozwój masy korzeniowej co pozwala roślinie na pełniejsze wykorzystanie składników pokarmowych i bujniejszy rozwój. Stwierdzono również że przyrost masy roślin jest duży a rośliny mają zdrową, intensywną zieleń i są odporne na choroby i szkodniki.
Działanie Bacteriosolu lub Bacteriolitu spowodowało, że wypłukiwanie rozpuszczalnych składników odżywczych roślin zostało ograniczone do minimum.
Wyprodukowane na tych nawozach rośliny mają duże walory zdrowotne. Jest to bardzo cenna informacja dla rolnika, a szczególnie dla gospodarstw ekologicznych którym zależy na produkcji o wysokiej jakości zdrowotnej.

Galeria upraw

Copyright BMS Agripol sp. Z.O.O

Power Pc